போட்டிகள் 3 பகுதிகளாக இடம்பெறும். போட்டிகளின் முதல் பகுதி ஆரம்பிக்கும் நேரம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளாது.

 பகுதி 2 / பகுதி 3 ஆரம்பிக்கும் நேரம் தொடர்பான விவரங்கள் பின்னர் அறியத்தரப்படும்.

காலம் 26.03.2022 சனிக்கிழமை        பகுதி – 1
 
நிகழ்வு 01 – 08         பதிவுநேரம் 14.45
 
பகுதி – 1      ஆரம்பம் 15.30
பிறந்த ஆண்டு           போட்டியின் பெயர்                  பால்
2016 (நிகழ்வு 01)சிறுவர் கதை சொல்லுதல்ஆண்
2016 (நிகழ்வு 02)சிறுவர் கதை சொல்லுதல்பெண்
2015 (நிகழ்வு 03)பேச்சுஆண்
2015 (நிகழ்வு 04)பேச்சுபெண்
2014 (நிகழ்வு 05)பேச்சுஆண்
2014 (நிகழ்வு 06)பேச்சுபெண்
2013 (நிகழ்வு 07)பேச்சுஆண்
2013 (நிகழ்வு 08)பேச்சுபெண்
   
பகுதி – 1 நிறைவடைந்ததும் பரிசளிப்பு இடம்பெறும், அவ்வாறே ஏனைய பிரிவுகள்  நிறைவடைந்ததும் பரிசளிப்பு இடம்பெறும்.

 

 

காலம்  26.03.2022 சனிக்கிழமை      பகுதி-3
 
நிகழ்வு 17 – 22     பதிவுநேரம் பின்னர் அறியத்தரப்படும்
 
பகுதி – 3                ஆரம்ப நேரம் பின்னர் அறியத்தரப்படும்
பிறந்த ஆண்டு           போட்டியின் பெயர்                  பால்
2008 (நிகழ்வு 17)குறள் ஒப்பித்தல்ஆண்
2008 (நிகழ்வு 18)குறள் ஒப்பித்தல்பெண்
2007 (நிகழ்வு 19)குறள் ஒப்பித்தல்ஆண்
2007 (நிகழ்வு 20)குறள் ஒப்பித்தல்பெண்
2006 (நிகழ்வு 21)குறள் ஒப்பித்தல்ஆண்
2006 (நிகழ்வு 22)குறள் ஒப்பித்தல்பெண்
   

முக்கிய குறிப்பு :  மாணவர்கள் பிறந்த ஆண்டின் அடிப்படையில் மட்டுமே  மேற்குறிப்பிட்ட போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள முடியும்.