வைத்வெத்

அறிவித்தல்

21.04.2024
பிரத்தியேக ஆண்டுக்கூட்டம் 04.05.24
பிரத்தியேக ஆண்டுக்கூட்டம் 04.05
14.04.2024
13.04.24 காலை அன்னையிலிந்து கிடைத்த தகவல்
veitvet_13042024_brevforelsdre_styre
08.04.2024
08.04.24 நிகழ்வுகள் சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைத்த அனைவருக்கும் நன்றிகள்
08.04.24 நிகழ்வுகள் சிறப்பாக நடைபெற ஒத்த அனைவருக்கும் நன்றிகள்
03.04.2024
நிருவாகத்திற்கு வருவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்குரிய விபரம் 06.04.24
நிருவாகத்திற்கு வருவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்குரிய விபரம் 06
31.03.2024
அனைவருக்கும் வணக்கம் , பிரத்தியேக ஆண்டுக்கூட்டம் 13.04.24
அனைவருக்கும் வணக்கம் , பிரத்தியேக ஆண்டுக்கூட்டம் 13.04.24
03.03.2024
அன்னை முற்றப் பேச்சுப்போட்டிக்குரிய தகவல்கள் 2024
அன்னை முற்றப் பேச்சுப்போட்டிக்குரிய தகவல்கள் 2024

மாத திட்டம்

01 Wed Nov
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம் 2023
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
01 Wed Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 4 weeks
Månedsplan - Februar, Klasse 1
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 18:30 - கால அளவு : 2 months
தை மாதப்பாடத்திட்டம் 2024
01 Wed Mar
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
பங்குனி மாதப்பாடத்திட்டம்
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம் 2023
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 18:30 - கால அளவு : 2 months
தை மாதப்பாடத்திட்டம் 2024
01 Wed May
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
வைகாசி, ஆனி மாதப்பாடத்திட்டம்
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 18:30 - கால அளவு : 2 months
தை மாதப்பாடத்திட்டம் 2024
01 Wed Nov
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம் 2023
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 18:30 - கால அளவு : 2 months
தை மாதப்பாடத்திட்டம் 2024
01 Wed May
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
வைகாசி, ஆனி மாதப்பாடத்திட்டம்
01 Wed Nov
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 18:30 - கால அளவு : 2 months
தை மாதப்பாடத்திட்டம் 2024
01 Wed Nov
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம் 2023
01 Wed Mar
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
ஆண்டு 7 பங்குனி மாதப்பாடத்திட்டம்
01 Mon Jan
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 18:30 - கால அளவு : 2 months
தை மாதப்பாடத்திட்டம் 2024

ஆண்டுத்திட்டம்

Meet US

Phone

Address

Email

Get in Touch