வைத்வெத்

அறிவித்தல்

02.12.2023
பேச்சுத்தாள்களும் திருக்குறள் ஒப்பித்தலுக்குரிய தாள்களும்
tale_2011 tale_2012 tale_2013 tale_2014 tale_2015 tale_2016 tale_2017  2011 2012 2013
28.11.2023
மழலையர் முற்றம் 03.12.23 நடைபெறும்
மழலையர் முற்றம் 03.12.23
23.11.2023
பிரத்தியேக அங்கத்தவர் ஆண்டுக்கூட்டம் ஆண்டு 8 . 09.12.23
பிரத்தியேக அங்கத்தவர் ஆண்டுக்கூட்டம் ஆண்டு 8 . 09.12.23
12.11.2023
பிரத்தியேக அங்கத்தவர் ஆண்டுக்கூட்டம் 09.12.23
பிரத்தியேக அங்கத்தவர் ஆண்டுக்கூட்டம் 09.12.23
05.11.2023
வைத்வெத் வளாகம் – ஆண்டுத்திட்டம்- 2023-2024
வைத்வெத் வளாகம் årsplan 2023- 2024
04.11.2023
மாவீரர் ஓவியப்போட்டி 11.11.23 அன்று நடைபெறும் 1
மாவீரர் ஓவியப் போட்டி 11.11.23

மாத திட்டம்

01 Wed Nov
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம் 2023
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
01 Wed Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 4 weeks
Månedsplan - Februar, Klasse 1
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
01 Wed Mar
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
பங்குனி மாதப்பாடத்திட்டம்
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம் 2023
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
01 Wed Nov
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம் 2023
01 Wed Nov
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
01 Wed Nov
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம்
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 2 months
கார்த்திகை, மார்கழி மாதப்பாடத்திட்டம் 2023
01 Wed Mar
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
ஆண்டு 7 பங்குனி மாதப்பாடத்திட்டம்

ஆண்டுத்திட்டம்

Meet US

Phone

Address

Email

Get in Touch