றொம்மன்

அறிவித்தல்

30.04.2023
இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி 2023 – பதிவு செய்வதற்கான இணைய முகவரி
https://poopathi.no/aptk/sport/index.php
22.04.2023
இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி 2023 விதிகள்
Rommen sports – selection 2023 Rommen sports – Regler 2023
08.01.2023
இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் 17.06.23 ம் திகதி சனி , 18.06.23 ஞாயிறு 
இக்கல்வியாண்டுக்குரிய இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் 17.06.23 ம் திகதி சனி கள இறுதிப்

இக்கல்வியாண்டுக்குரிய இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் 17.06.23 ம் திகதி சனி கள இறுதிப் போட்டிகளும், 18.06.23 ஞாயிறு  32 வது இல்ல விளையாட்டுப்போட்டிகளும்  தேர்வுகள் முடிந்து இருவாரங்களின் பின்னர் நடைபெறும்.

இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி 2023 – பதிவு செய்வதற்கான இணைய முகவரி

https://poopathi.no/aptk/sport/index.php

குறிப்பு:

ஆண்டுத்திட்டத்திலுள்ள திகதியிலிருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

08.01.2023
அறிவித்தல் : வற்சப் குழு ( WhatsApp )
அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே ! ஆசிரியர்கள்,நிர்வாகத்தினர் தகவல்களை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதற்காக வற்சப் குழு  (

அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே !

ஆசிரியர்கள்,நிர்வாகத்தினர் தகவல்களை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதற்காக வற்சப் குழு  ( WhatsApp )ஒன்றை ஒவ்வொரு வகுப்பு மாணவர்களின் பெற்றோர்களை இணைத்து உருவாக்கவுள்ளோம். எனவே வகுப்பு ஆசிரியர்களுடன் தொடர்புகொண்டு  இணைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

ஆசிரியர்கள் தமிழ்க்கல்வி பற்றிய விடயங்களையும்,

நிர்வாகத்தினரால்  பெற்றோர்களுக்கு வழங்கப்படவேண்டிய தகவல்களும் மட்டுமே இதில் பதிவிடப்படும்.

மாத திட்டம்

01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 4
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 12
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 06:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 10
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 06:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 9
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 06:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 8
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 06:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 7
01 Wed Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 4 weeks
ஆறாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2023)
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 06:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 6
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
01 Wed Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 4 weeks
மூன்றாம் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2023)
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 06:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 3
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 06:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை – 2
01 Sat Apr
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 1 month
சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம் வளர்நிலை –1 2022--2023
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை
01 Wed Feb
 • ஆரம்பிக்கும் நேரம் 00:00 - கால அளவு : 4 weeks
மழலையர் வகுப்பு மாசி மாதப் பாடத்திட்டம் ( Feb 2023)
இப்போதைக்கு விவரங்கள் இல்லை

ஆண்டுத்திட்டம்

17
Jun 2023

இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் 17.06.23 ம் திகதி சனி , 18.06.23 ஞாயிறு

Meet US

Phone

40076104

Address

Nedre rommen 3A , 0988 Oslo

Email

rommen@annai.no

Get in Touch