வளாகங்கள்

இத்ரேசுன்மோர

அஸ்கர் பாறும்

அஃதர் கிறிசுடியன்சாண்டு

ஒலசுண்

ஒஸ்பேட்

திறமன் வளாகம்

துரண்ணியம்

தொய்யன்

புளுரோ

பேர்கன்

மொட்டன்ஸ்றூட்

மோல்டே

லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

வெஸ்பேட்

வைத்வெத்

றொம்மன்

ஸ்ரவங்கர்