ஒஸ்பேட் – அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம்

அறிவித்தல்

click

நுழைவுகள்

click

நாட்காட்டி

click
தொடர்புகளுக்கு

Welcome to our Website. We are glad to have you around.

Email

annai@annai.no

Address

Nedrerommen 3A, 0988, Oslo, Norway

தொடர்புகளுக்கு

Your email address will not be published. Required fields are marked.

  1866
  மாணவர்கள்
  16
  வளாகங்கள்
  280
  வகுப்புகள்
  29
  ஆண்டுச் சேவை