மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 10 வைகாசி மாதப் பாடத்திட்டம்.

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம் 05.05.2024   வளாகத்தில்:
பாடம் 1,2,3 மீட்டல்


காலம் 11.05.2024   வளாகத்தில்:

பாடம் புலன்மொழித்தெர்வு
இல்லத்தில்  : செய்து முடியாத பயிற்சிகள் செய்தல் வேண்டும்.


காலம் 18.05.2024    வளாகத்தில்

பாடம் 4,5,6,7 மீட்டல்.
இல்லத்தில்: தேர்வு ஆயத்தம் செய்தல்.


காலம் 25.05.2024   வளாகத்தில்

பாடம் மீட்டல் 8,9,10

Kahoot மூலம் பயிற்சி
இல்லத்தில்:

செய்து முடியாத பயிற்சிகள் செய்தல் வேண்டும்.
நோக்கம்
கற்றல்,கற்பித்தல்
அடைவை மதிப்பீடு செய்தல்.