மொட்டன்ஸ்றூட்

பெற்றோருக்கான தகவற் கூட்டம் 02.03.24

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

திர்வரும் சனிக்கிழமை 02.03.2024 அன்று பெற்றோருக்கான தகவற் கூட்டம் நடைபெறும்.
விடயங்கள்: பேச்சுப் போட்டி,அன்னைத் தமிழ் முற்றப்போட்டிகள், ஆண்டுக்கூட்டம்.
நேரம்: 11:15 – 12.00.
பெற்றோர்கள் அனைவரும் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.

பேச்சுப் போட்டிக்கான தெரிவுப் போட்டி 02.03.2024 சனிக்கிழமை 12.40 மணிக்கு மொட்டன்ஸ்றூட் வளாகத்தில் நடைபெறும்.