றொம்மன்

கல்வியியற் போட்டிகள் குறித்த அறிவிப்பு

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

இவ்வாரம் நடைபெறும் கல்வி யியற் போட்டிகளில் பதிவு செய்யாத மாணவர்கள் போட்டி நடைபெறும் நேரத்தில் முன்னதாக வந்து பதிவு செய்து கொண்டு போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளலாம்