றொம்மன்

அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் – றொம்மன் வளாகத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்ற (07.12.2023) அங்கத்தவர்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

அன்னை பூபதி தமிழ்க் கலைக்கூடம் - றொம்மன் வளாகத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்ற (07.12.2023) அங்கத்தவர் எண்ணிக்கை. 321 (07.12.2023). அங்கத்தவர் கட்டணம், தவணைக்கட்டணங்களை செலுத்தியவர்கள் அடிப்படையில் இவ் எண்ணிக்கை கணிக்கப்பட்டுள்ளது.