வைத்வெத்

பேச்சுத்தாள்களும் திருக்குறள் ஒப்பித்தலுக்குரிய தாள்களும்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு