மொட்டன்ஸ்றூட்

பெற்றோருக்கான தகவற் கூட்டம்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 16.09.2023 அன்று பெற்றோருக்கான தகவற் கூட்டம் நடைபெறும்.
விடயங்கள்: பாடசாலை விதிகள், ஆண்டுத்திட்டம், பாடநூல்கள்,அறிவாடல் போட்டி, வகுப்பறைச்சந்திப்பு, கட்டணங்கள்.
நேரம்: 11:15 – 12.00.
பெற்றோர்கள் அனைவரும் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.