தொய்யன்

திருக்குறள் மனனப்போட்டி

ஆண்டு திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

திருக்குறள் மனனப்போட்டி 17.02.2024, 13.00 மணிக்கு 2ம் மாடி மண்டபத்தில் நடைபெறும்.