லோறன்ன்ஸ்கூக் வளாகம்

ஆண்டுத்திட்டம் – கல்வியாண்டு 2023 – 2024

ஆண்டு திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

வணக்கம்,

2023 - 2024 கல்வியாண்டுத்திட்டம் - இணைப்பைப் பார்க்கவும்!

Årsplan 2023-2024

குறிப்பு: சூழ்நிலைக்கேற்ப வரும் மாற்றங்களுக்கு எம்மை புரிந்துணர்வோடு தயார்நிலைப்படுத்துவோம்.

இவ்வண்ணம்
நிர்வாகம் - அன்னை லோறன்ஸ்கூக் வளாகம்