றொம்மன்

நவராத்திரி ஆராதனைக்கான பெற்றோர்கூட்டம். வெள்ளி,சனி (ஐந்தாம்,ஆறாம் வகுப்பு பெற்றோர்கள்)

ஆண்டு திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

நவராத்திரி ஆராதனைக்கான பெற்றோர்கூட்டம். வெள்ளி,சனி
(ஐந்தாம்,ஆறாம் வகுப்பு பெற்றோர்கள்)