றொம்மன்

அன்னை பூபதி நினைவு நாள் (நாட்டுப்பற்றாளர் நாள்.)

ஆண்டு திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

அன்னை பூபதி நினைவு நாள்
(நாட்டுப்பற்றாளர் நாள்.)