அஃதர் கிறிசுடியன்சாண்டு

திட்டம் 2

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

திட்டம் 2

பிள்ளைகள் தமிழ் அடையாளங்களை ஓவியமாக வரைந்து நிகழ்விற்கு எடுத்து வரலாம். வீட்டில் உள்ள தமிழ் பொருட்களை ஏதேனும் ஒன்றை எடுத்து வந்து அதைக் குறித்து சிறு விளக்கம் கூறலாம்