மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 08 பங்குனி மாதப்பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

02.03.24  வளாகத்தில்: -

பாடம் 8 வாசித்து விளங்கப்படுத்துதல்
- வினாக்களுக்கு விடை எழுதுதல்
- தகவல் பெட்டகம் வாசித்து விளங்கப்படுத்துதல்
இல்லத்தில்: - பாடம் 8 வாசித்தல்
- கட்டுரை எழுதுதல்


09.03.24  வளாகத்தில்: -

இலக்கணம்: ஏவல், வியங்கோள் வினைமுற்று விளங்கப்படுத்துதல்;
- செயல் 1 அ,ஆ
- செயல் 2 கலந்துரையாடல்
- செயல்: 3 அ,ஆ
- செயல் 4
- செயல் 5
இல்லத்தில்: பாடம் 8 வாசித்தல், கட்டுரை எழுதுதல்


16.03.24   வளாகத்தில்: -

பாடம் 9 வாசித்து விளங்கப்படுத்துதல்
- வினாக்களுக்கு விடை எழுதுதல்
- தகவல் பெட்டகம் வாசித்து விளங்கப்படுத்துதல்

இல்லத்தில்: - பாடம் 9 வாசித்தல், பயிற்சித்தாள் செய்தல்.


23.03.24    வளாகத்தில்: -

இலக்கணம்: எச்சவினை விளங்கப்படுத்துதல்
மொழிவளம் : மரபுச்சொற்றொடர் விளங்கப்படுத்துதல்
- செயல் 1 அ,ஆ
- செயல் 2 கலந்துரையாடல்
- செயல்: 3 அ,ஆ
- செயல் 4
இல்லத்தில்: - பாடம் 9 வாசித்தல்


30.03.24 தவக்கால விடுமுறை