மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 1 கார்த்திகை மாதப் பாடத்திட்டம்.

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம்: 04.11.23 - வளாகத்தில்
பாடம் 4 வாசித்து விளக்கமளித்தல், பயிற்சிகள் செய்தல் , மாணவருடன் சேர்ந்து வாசித்தல்.மீட்டல் உந்துகள் பூக்கள் நிறங்கள்

இல்லத்தில்
உந்துகளின் படங்கள் வெட்டி ஒட்டி வருதல்இ வாசித்தல் பக்கம் 14,15.


காலம் 11.11.23 - வளாகத்தில்
பாடம் 4 மீட்டல், மதிப்பீடு பாடம் 3. 4. நிறைவாக்கப்படாத பயிற்சிகளை பூர்த்தி செய்தல். பூக்கள் பற்றி அறிதல்

இல்லத்தில்
வாசித்தல் பக்கம் 30 31.


காலம் 18.11.23 - வளாகத்தில்
பாடம் 4 மீட்டல், நிறைவாக்கப்படாதத பயிற்சிகளை பூர்த்தி செய்தல், சொல்வதெழுதுதல் 22இ23

இல்லத்தில்
வாசித்தல் பக்கம் 30 ,31.


காலம்: 25.11.23 - வளாகத்தில்
பாடம் 5 வாசித்து விளக்கமளித்தல். செயலநூலில் செயல் 24 பயிற்சிகள் செய்தல்,இல்லத்தில்

பொங்கல் படங்கள் வெட்டி ஒட்டி வருதல்