மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 6- கார்த்திகை மாதப் பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம் 04.11.23    வளாகத்தில்

பாடம் 4

- வாசித்து விளங்கப்படுத்தல்.

- மாணவர்கள் வாசித்தல்.

- வினாக்களுக்கு விடை கூறுதல்.

- பூவின் பருவங்கள் அறிதல்.

- பண்பாடு அறிவோம் -  விளங்கப்படுத்தல்.

- செயல் - 1(ஆ)

இல்லத்தில்

பாடம் 3

-  சொற்கள் அறிவோம் - இலத்திரனியல் சாதனத்தில்

    எழுதி இணைய  முகவரிக்கு  அனுப்பவும்.

- நிறைவாக்கப்படாத பயிற்சிகளை செய்து முடித்தல்.

பாடம் 4

- வாசித்தல்.

- செயல் 3 - எழுதுதல்.

- சொல்வதெழுதுதலுக்கு அணியம் செய்தல்.

மாவீரர் நினைவாக ஓவிய போட்டிக்கு ஆயத்தம்  செய்தல்.

 ……………………………………………………..

 காலம் 11.11.23   வளாகத்தில்

-  மாவீரர் நினைவாக ஓவியப் போட்டி.

பாடம் 4

- இலக்கணம் அறிவோம்- விளங்கப்படுத்தல்.

- செயல் 2 (அ)

- பேசுவோம்- (பக்கம் 24)

- சொல்வதெழுதுதல்.

இல்லத்தில்

பாடம் 4

- செயல் 1 (அ ), 2 (ஆ,இ), 4 - எழுதுதல்.

- சொற்கள் அறிவோம்  - இலத்திரனியல் சாதனத்தில்

   எழுதி இணைய  முகவரிக்கு  அனுப்பவும்.

- நிறைவாக்கப்படாத பயிற்சிகளை செய்து முடித்தல்.

பாடம் 5

- வாசித்தல்.

- செயல் 4 –  ஒப்படை செய்தல். (குடும்ப மரம் எழுத்தேட்டில் வரைதல்)

………………………………………………………

காலம் 18.11.23   வளாகத்தில்

பாடம் 5

- வாசித்து  விளங்கப்படுத்தல்.

- மாணவர்கள்  வாசித்தல்.

- வினாக்களுக்கு விடை கூறுதல்.

- செயல் 2, 3(இ, ஈ) - எழுதுதல்.

- பண்பாடு அறிவோம்:-விளங்கப்படுத்தல்.

- பனைமரத்தின் பயன்கள் பற்றி அறிதல்.

- படத்தைப் பார்த்து பேசுதல் (பக்கம்-30)

இல்லத்தில்

பாடம் 5

- செயல் 1-  முழுவிடை எழுதுதல்.

- ஆழிக்குமரனைப் பற்றி 75 சொற்களில் கட்டுரை எழுதுதல்.

- சொல்வதெழுதுதலுக்கு அணியம் செய்தல்.

…………………………………………….

காலம் 25.11.23 - வளாகத்தில்

பாடம் 5

-  மீட்டல் செய்தல்.

- இலக்கணம் அறிவோம் - விளங்கப்படுத்தல்.

- செயல் 3(அ,ஆ),4,5,6 – எழுதுதல்.

- சொல்வதெழுதுதல்.

இல்லத்தில்

பாடம் 5

- பனைமரத்தின் பயன்களை விளக்கி 5 சொல்லியங்கள் எழுதுதல்

-  சொற்கள் அறிவோம் -  இலத்திரனியல் சாதனத்தில்

   எழுதி இணைய  முகவரிக்கு  அனுப்பவும்.

- நிறைவாக்கப்படாத பயிற்சிகளை பூர்த்தி செய்து வருதல்.

 -  மீட்டல் ( பாடம் 1-5 )

பெற்றோர் கவனத்திற்கு :-

  • வகுப்பில் கற்றவற்றை வீட்டில் மீட்டல் செய்தல் நன்று.
  • வகுப்பிற்கு சமூகமளிக்க முடியாவிட்டால், அதே வாரம் வீட்டில் அவற்றை கற்றல் நன்று.
  • வகுப்பில் செய்து முடிக்காத பயிற்சிகளை அதே வாரம் வீட்டில் செய்து முடித்தல் நன்று.