மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 10 ஐப்பசி மாதப்பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம் 07.10.2023
இலையுதிர் காலவிடுமுறை


காலம் 14.10.2023
வளாகத்தில்:
பாடம் 2 தமிழிலக்கிய வரலாறு தொடர்ச்சி------
பாடம் மீட்டல் -------
செயல் 2அ,ஆ செயல் 3 செயல் 4 செயல் 5 செய்தல், Kahootஇல் பயிற்சி செய்தல்.
இல்லத்தில்: செய்து முடியாத பயிற்சிகள் செய்தல் வேண்டும்.


காலம் 21.10.2023     வளாகத்தில்
பாடம் 3 கவியின்பம்
கவியின்பம் பற்றி ஆசிரியர்
மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுவார்.
ஆசிரியர் பாடத்தை வாசித்து விளக்கம் செய்வார்.
மாணவர்கள் பாட வினாக்களுக்கு விடை கண்டறிவர்.
Kahoot இல் விளையாட்டு முறையில் பயிற்சி செய்தல்.கணனியில் தமிழ் எழுவோம்.
இல்லத்தில்
பாடம் 3,  மாணவர்கள் வாசித்து வருதல் வேண்டும்.


காலம் 28.10.2023  வளாகத்தில்
பாடம் 3, மீட்டல் செய்தல்
தகவல் பெட்டகம்
இலக்கணம்;: காரணப்பெயர்இஇடுகுறிப்பெயர்
மொழிவளம்: இணைமொழி
செய்து முடியாத பயிற்சிகள் செய்தல்
இல்லத்தில்
பாடம் 3, வினாக்களுக்கு விடை எழுத வேண்டும்.
செயல்1அஇஆ செய்து வரவேண்டும்.
செயல் 2,3,4,5 செய்தல்
நோக்கம்
கவியின்பம்இகவிச்சுவை பற்றி அறிந்து
கொள்வதோடு,கற்றல்,கற்பித்தல் அடைவையும் அடைதல்.