மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 2 ஐப்பசி மாதப் பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம: 14.10.2023       வளாகத்தில்
பாடம் 3 ஆசிரியர் வாசித்து விளங்கப்படுத்தல்.
பாடம் 3ல் பயிற்சிகள், வினா விடைகள் செய்தல்.
இல்லத்தில்
உயிர் எழுத்துக்கள், மெய் எழுத்துக்களை மூன்று முறை எழுதி வரவும்.


காலம: 21.10.2023 வளாகத்தில்
பாடம் 4 ஆசிரியர் வாசித்து விளங்கப்படுத்தல்.
செயல்நூலில் 1,2 பயிற்சிகள் மற்றும் வினா விடைகள் செய்தல்.
நவராத்திரி ஆராதனை பற்றி கலந்துரையாடல்.
இல்லத்தில்
பெற்றோரின் பூர்வீக இடத்தைப் பற்றிக் கலந்துலையாடல்.
கதை கேட்போம் பக்கம் 18.


காலம: 28.10.2023     வளாகத்தில்
பாடம் 4, செயல்நூல் 3,4,5,6 பயிற்சிகள் செய்தல்
மாணவர்களிடம் கதை கேட்டல்.
மேலதிக பயிற்சிகள் செய்தல்.
இல்லத்தில்
நிறைவாக்கப்படாத பயிற்சிகளைச் செய்து வருதல்
ஏதாவது ஒரு திருக்குறளை மனனம் செய்வதுடன், மனனம் செய்த திருக்குறளை எழுதி வரவும்.