மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 3 ஐப்பசி மாதப் பாடத்திட்டம்.

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம்:14.10.23

வகுப்பில்

பாடம் 4ஆசிரியர் மாணவருடன் சேர்ந்து வாசித்தல் படம் பார்த்து கதைத்தல் ஆசிரியரால் பாடம் 4 வாசித்து விளக்கமளித்தல் இடம்பெறும். சொல்லியம் எழுதப்படும்.

பாடம் 4 ல் பயிற்சிகள் செய்யப்படும்.

எதிர்பாற் சொற்கள் கற்கப்படும் ஏழுத்துக்கள் கற்கப்படும்.

வீட்டில்

பாடம் 3ல் செய்யப்படாத பயிற்சிகள் செய்யவும். உறைவிடம் பற்றி 5 வசனம் எழுதவும். புக்கம் 18 உமது உரைநடையில் கதையாக எழுதுவும்.

மேலதிக பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும்.


காலம்:21.10.23

வளாகத்தில்

பாடம்4 ல் விடுபட்ட பயிற்சிகள் செய்தல் சொல்வதெழுதல் என்பன இடம்பெறும்.

மொழி விளையாட்டு மாணவர்கள் தமக்கு தெரிந்த கதை திருக்குறள் சொல்லுதல் என்பன இடம்பெறும். இலக்கணம்- காலங்கள் கற்கப்படும்.

வீட்டில் -

பாடம் 4ல் விடுபட்ட  பயிற்சிகள் செய்யவும்.மேலதிக பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும். பக்கம்18 கதையாக சொல்லி பழகவும் அல்லது வேறு ஒரு கதை சொல்லி பழகவும்.


காலம்:28.10.23

வளாகத்தில்

பாடம் 5 ஆசிரியர் மாணவருடன் சேர்ந்து வாசித்தல் படம் பார்த்து கதைத்தல் ஆசிரியரால் அலகு 5 வாசித்து விளக்கமளித்தல் இடம்பெறும். சொல்லியம் எழுதப்படும்.

பாடம் 5,பயிற்சிகள் 1. 2. 4. 5 செய்யப்படும்.

இலக்கணம்- எதிர்ப்பொருள் கற்கப்படும்.

வீட்டில்

ஆலகு 5ல் விடுபட்ட பயிற்சிகள் செய்யவும். ஓற்றுமை

பற்றி 5 வசனம் எழுதவும்.

மாணவர்கள் பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள ஏதாவது திருக்குறளை மனனம் செய்யவும்;

மேலதிக பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும்.

 

 

 

 

;

 

 

 

;