மொட்டன்ஸ்றூட்

சிறுவர் நிலை ஐப்பசி மாதப்பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

 காலம் : 07.10.2023

இலையதிர்கால விடுமுறை


 காலம் : 14.10.2023     

வளாகத்தில்:

-மீட்டல் செய்தல்.

பாடம் 3

-எனது வீட்டைப் பற்றி கலந்துரையாடல்.

-செயலி கேட்டல். ( பக்கம் 23 )

-ஐ,ஒ,ஓ,ஔ ஓசை, வரிவடிவம் அறிதல்.

-ஐ எழுத்து, சொற்கள் அறிதல்.

-பயிற்சி செய்தல். ( பக்கம் 25 )

இல்லத்தில்

பாடம் 3

-உங்கள் இல்லத்தை எழுத்தேட்டில் வரைந்து வருதல்.

-பயிற்சி செய்தல். ( பக்கம் 26 )

-செயலி கேட்டல். ( பக்கம் 23 )


காலம் : 21.10.2023

வளாகத்தில்:

பாடம் 3

-செயலி கேட்டல். ( பக்கம் 23 )

-இணைந்து செயற்படுவோம். ( பக்கம் 27,30)

-ஒ,ஓ,ஔ ஓசை, வரிவடிவம், எழுத்து, சொற்கள் அறிதல்.

-பயிற்சி செய்தல். ( பக்கம் 29)

நவராத்திரி ஆராதனை

 இல்லத்தில்

பாடம் 3

-பயிற்சி செய்தல். ( பக்கம் 30,31 )

-செயலி கேட்டல். ( பக்கம் 23 )

-அ - ஔ வரை எழுதிப் பழகுதல்.


 காலம் : 28.10.2023

வளாகத்தில்:

-மீட்டல் செய்தல்.

பாடம் 4

-உணவுகள் பற்றி கலந்துரையாடல்.

-செயலி கேட்டல். (பக்கம் 33)

-இணைந்து செயற்படுவோம்.

-ஃ ஓசை, வரிவடிவம், எழுத்து,சொற்கள் அறிதல்.

-பயிற்சி செய்தல்.( பக்கம் 36)

இல்லத்தில்

பாடம் 4

-செயலி கேட்டல். (பக்கம்37)

-பயிற்சி செய்தல்.(பக்கம் 38)

-அ- ஃ வரை எழுதிப் பழகுதல்.


பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கு :-

  • வகுப்பில் கற்றவற்றை வீட்டில் மீட்டல் செய்தல் நன்று.
  • வகுப்பிற்கு சமூகமளிக்க முடியாவிட்டால, அதே வாரம் வீட்டில் அவற்றை கற்றல் நன்று.
  • வகுப்பில் செய்து முடிக்காத பயிற்சிகளை அதே வாரம் வீட்டில் முடித்தல் நன்று.