மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 1 புரட்டாதி மாதப் பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம்: 02.09.23 - வளாகத்தில்
பாடம் 1 வாசித்து விளக்கமளித்தல். செயலநூலில் செயல் 4இ 5 பயிற்சிகள் செய்தல்

இல்லத்தில்
வகுப்பறை சார்ந்த படங்கள் வெட்டி ஒட்டி வருதல். வாசித்தல் பக்கம் 7,8


காலம்: 09.09.23 - வளாகத்தில்
பாடம் 1 மீட்டல். செயலநூலில் செயல் 6, 7 பயிற்சிகள் செய்தல்இ படம் பார்த்து கலந்துரைளாடல்.
இல்லத்தில்
பாடம்1 வாசித்தல் பக்கம் 7, 8, சொல்வதெழுதுதல் உயிர் மெய் எழுத்துக்கள்


காலம்: 16.09.23 - வளாகத்தில்
சொல்வதெழுதுதல்இ பாடம் 2 வாசித்து விளக்கமளித்தல். பயிற்சிகள் செய்தல்
இல்லத்தில்
ஆ ஓசை எழுத்துக்கள் எழுதிப்பழகுதல்இ விடுமுறை காட்சி படங்கள் வெட்டி ஒட்டி வருதல்.


காலம்: 23.09.23 - வளாகத்தில்
பாடம் 2 தொடர்ச்சிஇ பயிற்சிகள் செய்தல்இ மாணவருடன் சேர்ந்து வாசித்தல்.
இல்லத்தில்
உந்துகளின் படங்கள் வெட்டி ஒட்டி வருதல்இ வாசித்தல் பக்கம் 14, 15.


காலம் 30.09.23 - வளாகத்தில்
பாடம் 2 மீட்டல்இ மதிப்பீடு பாடம் 1இ 2. நிறைவாக்கப்படாதத பயிற்சிகளை பூர்த்தி செய்தல். பூக்கள் பற்றி அறிதல்
இல்லத்தில்
பூக்கள் படங்கள் வெட்டி ஒட்டி வருதல்.