மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு 09 சித்திரை மாதப்பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

01.04.23   வளாகத்தில்

இலக்கணம்: வினைச்சொல்
செயல் 1
செயல்: 3
செயல் 4 அ,ஆ
செயல்: 5 அ, ஆ
கட்டுரை: நீர் விரும்பிய ஒரு சிறுகதை

இல்லத்தில்: பாடம் 8 வாசித்தல்
கட்டுரை எழுதுதல்


08.04.23
தவக்கால விடுமுறை


15.04.23
வளாகத்தில்: பாடம் 9 வாசித்து விளங்கப்படுத்துதல்
வினாக்களுக்கு விடை எழுதுதல்
தகவல் பெட்டகம் விளங்கப்படுத்துதல்

இல்லத்தில்: பாடம் 8 வாசித்தல்


22.04.23    வளாகத்தில்

இலக்கணம்: சொற்பாகுபாடு
செயல் 1 அ,ஆ
செயல்: 3
செயல் 4 அ,ஆ
செயல் 5

இல்லத்தில்: விடுபட்ட பயிற்சிகள் செய்தல்


29.04.23
வளாகத்தில்: பாடம் 10 வாசித்து விளங்கப்படுத்துதல்
வினாக்களுக்கு விடை எழுதுதல்
தகவல் பெட்டகம் விளங்கப்படுத்துதல்

இல்லத்தில்: பாடம் 10 வாசித்தல்