மொட்டன்ஸ்றூட்

ஆண்டு – 6 சித்திரை மாதப் பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம்:- 01.04.23

 வளாகத்தில்

 பாடம்- 10

-   வாசித்து விளங்கப்படுத்தல்.

-   மாணவர்கள் வாசித்தல், வினாக்களுக்கு விடைகூறுதல்.

-  பண்பாடு அறிவோம்:-விளங்கப்படுத்தல்.

-  செயல் 1, 2 (அ,ஆ) -  எழுதுதல்.

 இல்லத்தில்

 பாடம் 9

-  நாட்டார் பாடல்கள் பற்றி கட்டுரை எழுதுதல்.

-  நிறைவாக்கப்படாத பயிற்சிகளை பூர்த்தி செய்தல்.

 பாடம் 10

- செயல் 2 ( இ,ஈ) , 4 (அ,ஆ) – எழுதுதல்.


காலம்:- 08.04.23

வளாகத்தில்.

     தவக்கால விடுமுறை.

  இல்லத்தில்

 பாடம் 10

-   பழமொழிகள் 10 எழுதி வருதல்.

-  செயல் 6 – எழுதுதல்.

-   சொல்வதெழுதுதலுக்கு அணியம் செய்தல்.


காலம்:-15.04.23

வளாகத்தில்

  பாடம் 10

-  மீட்டல் செய்தல்.                                      

-  இலக்கணம் அறிவோம்:- விளங்கப்படுத்தல்.

-  கவிதை படித்தல்.

-  செயல் 3, 4, 5 :- எழுதுதல்.

-  சொல்வதெழுதுதல்.

 இல்லத்தில்

  பாடம் 10

-  நிறைவாக்கப்படாத பயிற்சிகளை பூர்த்தி செய்தல்.

-  செயல்நூல் (பக்கம் 65-68 ) -  எழுதுதல்.

-  பாடநூல்,செயல்நூல்:- மீட்டல் செய்தல் ( பாடம் 1-5 )


காலம்:- 22.04.23

வளாகத்தில்

-  மீட்டல்  (பாடம் 1-5)

-  சொல்வதெழுதுதல்.

இல்லத்தில்

- செயல் நூல் (பக்கம் 69-74) - எழுதுதல்.

-   பாடநூல்,செயல்நூல்:- மீட்டல் செய்தல் ( பாடம் 5-10 )


காலம்:- 29.04.23

வளாகத்தில்

-  மீட்டல்  (பாடம் 5-10)

-  சொல்வதெழுதுதல்.

இல்லத்தில்

- எழுதிய கட்டுரைகளை வாசித்தல்.

-  சொல்வதெழுதுதலுக்கு ஆயத்தம் செய்தல்.

-  நிறைவாக்கப்படாத பயிற்சிகளை பூர்த்தி செய்தல்.    ( பாடம் 1-10 )

-  வாசித்தல் (பாடம்-7)


பெற்றோர் கவனத்திற்கு :-

  • வகுப்பில் கற்றவற்றை வீட்டில் மீட்டல் செய்தல் நன்று.
  • வகுப்பிற்கு சமூகமளிக்க முடியாவிட்டால், அதே வாரம் வீட்டில் அவற்றை கற்றல் நன்று.
  • வகுப்பில் செய்து முடிக்காத பயிற்சிகளை அதே வாரம் வீட்டில் முடித்தல் நன்று.