மொட்டன்ஸ்றூட்

சிறுவர் நிலை பங்குனி மாதப்பாடத்திட்டம்

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

காலம் : 04.03.2023
வளாகத்தில்
மீட்டல் செய்தல்.(1-6)
பாடம் 7
இணைந்து செயற்படுவோம்.செயலி கேட்டல்.(பக்கம் 69)
ய்இர் ஓசைஇவரிவடிவங்கள்இசொற்கள் அறிதல்
பயிற்சி செய்தல்.( பக்கம் 71,73)
பேச்சுப்போட்டிக்கான தெரிவுப் போட்டிநடைபெறும்(தொய்யன் வளாகத்தில்)

இல்லத்தில்
பாடம் 7
செயலி கேட்டல்.(பக்கம் 65,69) பயிற்சி செய்தல்.(பக்கம் 74)

க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்,ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர் எழுதிப் பழகுதல்.


காலம் :11.03.2023

வளாகத்தில்

 மீட்டல் செய்தல்.(6-7)

 பாடம் 8

 வகுப்பறை பற்றி கலந்துரையாடல்.(பக்கம்75,77) செயலி கேட்டல்.(பக்கம் 76)

 ல்,வ் ஓசை,வரிவடிவங்கள்,சொற்கள் அறிதல். பயிற்சி செய்தல்.( பக்கம் 79)

இறுதிப் பேச்சு போட்டிநடைபெறும் (மொட்டன்ஸ்றூட் வளாகத்தில்)

இல்லத்தில்

 பாடம் 8

 செயலி கேட்டல்.(பக்கம் 76) கொடுக்கப்பட்ட மேலதிக பயிற்சி செய்தல்.

 க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ் எழுதிப் பழகுதல்.


காலம் :18.03.2023
வளாகத்தில்
மீட்டல் செய்தல்(ய்,ர்,ல்,வ்)
பாடம் 8
இணைந்து செயற்படுவோம்(80,85).செயலி கேட்டல்.(பக்கம் 76)
ழ்,ள் ஓசை,வரிவடிவங்கள்,சொற்கள் அறிதல்
பயிற்சி செய்தல்.( பக்கம் 82,84)

இல்லத்தில்
பாடம் 8
செயலி கேட்டல்.(பக்கம் 76,88)பயிற்சி செய்தல்(83,86)
க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ற்,ள்எழுதிப் பழகுதல்.

காலம் :25.03.2023

வளாகத்தில்
மீட்டல் செய்தல்.(8)
பாடம் 8
உந்துகள் பற்றி கலந்துரையாடல்.(பக்கம்87,89) செயலி கேட்டல்.(பக்கம் 88)
ற்,ன் ஓசை,வரிவடிவங்கள்,சொற்கள் அறிதல். பயிற்சி செய்தல்.( பக்கம் 91)

இல்லத்தில்
பாடம் 9
செயலி கேட்டல்.(பக்கம் 88)பயிற்சி செய்தல்(93,95)
க்,ங்,ச்,ஞ்,ட்ண்,த்,ந்,ப்,ம்,ய்,ர்,ல்,வ்,ழ்,ற்,ள்,ற்,ன் எழுதிப் பழகுதல்.

பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கு :-
.வகுப்பில் கற்றவற்றை வீட்டில் மீட்டல் செய்தல் நன்று.
.வகுப்பில் சமூகமளிக்க முடியாவிட்டால்,அதே வாரம் வீட்டில் அவற்றை கற்றல் நன்று.
.வகுப்பில் செய்து முடிக்காத பயிற்சிகளை அதே வாரம் வீட்டில் முடித்தல்.