இத்ரேசுன்மோர

திட்டம் 1

மாத திட்டம்
வளாகம் முகப்பு

#தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்து
வழக்கும் செய்யுளும் ஆயிரு முதலின்
எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடிச்
செந்#தமிழ் இயற்கை சிவணிய நிலத்தோடு
(தொல். சிறப்புப்பாயிரம்)