மொட்டன்ஸ்றூட்

வருடாந்த ஆண்டுக்கூட்டம் 22.03.23

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

எதிர்வரும் 22.04.2023 சனிக்கிழமை வருடாந்த ஆண்டுக்கூட்டம் நடைபெறும். எமது வளாக அங்கத்தவர்கள் அனைவரும் அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.

காலம்: 22.04.2023 சனிக்கிழமை
நேரம்: 11:15 – 12.15.
நிகழ்ச்சி நிரல்
அகவணக்கம்
கூட்ட நடத்துனர், கூட்ட அறிக்கை எழுதுனர் தெரிவு
கூட்ட அழைப்பிற்கான அங்கீகாரம் பெறல்
தெரிவுக்குழு தெரிவு
கணக்காய்வாளர் தெரிவு
நிருவாக உறுப்பினர்கள்
ஆண்டறிக்கை 2022
நிதியறிக்கை 2022
வரவு செலவுத்திட்டம் 2023
வேறு விடயங்கள்
நிறைவு