தொய்யன்

வருடாந்தப்பொதுக்கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சிநிரல்(Årsmøte)

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

வடாந்தப்பொதுக்கூட்டத்தின்(Årsmøte) நிகழ்ச்சிநிரலைப்(Agenda) பார்ப்பத்தற்கு இங்கே அழுத்தவும்.