மொட்டன்ஸ்றூட்

திருக்குறள் தெரிவுப் போட்டி 18.02.23

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

எதிர்வரும் 18.02.23 சனிக்கிழமை வழமையான வகுப்பு நேரத்தில் திருக்குறள் தெரிவுப் போட்டி நடைபெறும். இதில் தெரிவாகும் முதல் மூன்று நிலைகளைப் பெற்ற மாணவர்கள், அன்னைத் தமிழ் முற்றப் பணிக்குழுவினரால் நடாத்தப்படும் தேசிய மட்டத்திலான போட்டியில் பங்கேற்பார்கள்.

திருக்குறள் ஒப்பித்தல்  இணைப்பு ஆண்டு 4 - 10.

https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2023/class_04_kural_2023.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2023/class_05_kural_2023.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2023/class_06_kural_2023.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2023/class_07_kural_2023.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2023/class_08_kural_2023.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2023/class_09_kural_2023.pdf
https://annai.no/wp-content/uploads/annai_muttram_2023/class_10_kural_2023.pdf