தொய்யன்

தேவையான நூல்

அறிவித்தல்
வளாகம் முகப்பு

கல்வியாண்டு 2023-2024 இற்கான தொடக்கநிலை - ஆண்டு 12 வரை தேவையான நூல்களின் எண்ணிக்கையையும் , ஆசிரியர் கைநூல்களின் எண்ணிக்கையையும் எமக்கு வழங்கும்படி வேண்டிக்கொள்கின்றோம். நாளைத் தரும்படி பேரவை கேட்டுள்ளது. தயவுசெய்து விரைவாக விண்ணப்பத்தை நிரப்பி அனுப்புங்கள்
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fGrPxCG_x0GSpcQdWdZrrI-di7UXXAVErfNOt4zrpIZUNEU0NVgyWEJYU0RLUUlaOU5NU1M2NDk0SyQlQCNjPTEu
# அன்னை